En grøn gårdhave

Vi vil skabe en grøn gårdhave med fokus på klimatilpasning og håndtering af det regnvand som falder på tagene og i gården. Gårdhaven laves i samarbejde med beboerne, bestyrelse og HOFOR. Gårdhaven kommer til at være et ud af flere projekter i området som vil arbejde med at gøre nærområdet mere trygt at færdes og opholde sig i. Der vil blandt andet blive renoveret gavle og vinduer for at nedsætte støjgener og et tunnel- og lyskunstprojekt skal gøre det mere sikkert og trygt for skolebørn at komme til og fra skolen på Hovmestervej.

 • Sted

  Hovmestervej / Tomsgårdsvej / Frederiksborgvej

 • Areal

  6400 m²

 • Rådgivere

  SLA
  Niras

 • Bygherre

  Københavns Kommune

Tekniske detaljer
Gården i dag Foto: Rachel MacIntyre
Gården i dag Foto: Sisse Fasio
Gården idag Foto: Sisse Fasio
Gården i dag Foto: Sisse Fasio
Gården i dag Foto: Sisse Fasio
Gården i dag Foto: Sisse Fasio

Skitseworkshop juni 2019

Torsdag d. 6/6 mødtes Storgårdens beboere, rådgiverne og Københavns Kommune endnu engang i kantinen på Bispebjerg Skole. Denne gang til en “skitseworkshop” for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej. Workshoppen tog udgangspunkt i rådgivernes første overordnede idéoplæg til Fremtidens Gårdhave i Tomsgårdsvej, som var blevet skabt på baggrund af de inputs som var kommet fra beboerne igennem de forskellige forløb.

Workshoppen startede med et oplæg fra SLA, som præsenterede deres første overordnede idéoplæg for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej.

Herefter blev beboerne inddelt i grupper, hvor hver gruppe, med baggrund i SLA’s præsentation, skulle forholde sig til ét område eller særligt arkitektonisk greb. De 3 områder og arkitektoniske greb som blev behandlet var: “Oplevelsesstien og Promenaden”, “Rotunderne og Kanten” og “Orangeri og dyrkningsfælleskaber”.

Hver gruppe skulle tage stilling til områdernes overordnede funktion og brug, indretning og regnvandsarkitektoniske greb, placering og udformning, beplantning, materialer og æstetik.

Afslutningsvis skulle grupperne tage stilling til rådgivernes forslag til parkering i gården, herunder særligt placering af p-pladser, antal pladser og udformningen af disse.

Rådgiverne bruger beboernes inputs fra workshoppen til at justere deres projektforslag så det passer til endnu bedre til beboernes ønsker, og vil d. 26/9 kl. 19.00 afholde endnu et møde, hvor de nye ændringer vil blive præsenteret og komme med konkrete forslag til bl.a. affaldshåndtering, opholdspladser, orangeri, stiforløb, parkering, cykelparkering og gårdhavens regnvandshåndtering.

Se mere om skitseworkshoppen under Tekniske detaljer.

Innovationsworkshop april 2019

Tirsdag d. 30/4 mødtes Storgårdens beboere, rådgiverne og Københavns Kommune i kantinen på Bispebjerg Skole til en “innovationsworkshop” for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej. Her blev legofigurer, diverse kontorartikler og alskens kreative genstande taget i brug til at udvikle gakkede og skæve idéer til, hvordan regnvand kan indtænkes i gården, som et naturligt element på lige fod med ‘plads til grillen og gyngestativer’. Workshoppen tog udgangspunkt i 5 temaer som havde vist sig i de indledende interviews og på opstartseventet.

Temaerne var “den grønne og rolige oase“, “forlængelse af sæsonen“, “aktiviteter og fællesskab“, “en sammenhængende gård” og “adskillelse af biler og ophold“. Resultatet blev 5 forskellige modeller som gav mulighed for dialog om hvilken funktion vand kunne have i gården.

Disse inputs blev blandt andet brugt af rådgiverne til at udvikle et skitseforslag som blev præsenteret for beboerne torsdag d. 6/6 til skitseworkshoppen.

Se mere om innovationsworkshoppen under Tekniske detaljer.

Opstartsevent maj 2018

Opstartsevent

En dejlig varm sommeraften mødtes omkring 75 naboer til opstartseeventet, hvor vi sammen fejrede startskuddet for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej.
På dagen var der mulighed for at stille spørgsmål til Københavns Kommune og få en snak om hvad der er vigtigt i den nye gårdhave, og hvordan parkeringen skal håndteres.

Beboernes gode gårdhave

Den gode gårdhave

Temaerne til den gode gårdhave er fremkommet på baggrund af 2 fokusgruppeinterview, hver med 10-12 beboerne, og blev bekræftet af rigtig mange beboere på opstartseventen.

Tidslinje

Tilbage Tekniske detaljer

TEKNISKE DETALJER

Her kan du finde tegninger, diagrammer, beskrivelse af LAR-løsninger, dokumenter fra embedslægen, analyseværktøjer og dokumenter og oplæg fra udviklings- og anlægsprocessen samt de løbende og efterfølgende registreringer og evalueringer. Dokumenterne og informationerne opdateres derfor løbende, efterhånden som projektet skrider frem og i de første år efter at gårdhaven tages i brug.

Skitseworkshop

Skitseworkshoppen var beboernes første møde med rådgivernes første konkrete tanker om deres indretningen af deres fremtidige gårdhave. Deres opgave var at forholde sig til ét område eller særligt arkitektonisk greb, med udgangspunkt i SLA’s oplæg. De 3 områder og arkitektoniske greb som blev behandlet var: “Oplevelsesstien og Promenaden”, “Rotunderne og Kanten” og “Orangeri og dyrkningsfælleskaber”.

Hver gruppe skulle tage stilling til områdernes overordnede funktion og brug, indretning og regnvandsarkitektoniske greb, placering og udformning, beplantning, materialer og æstetik. Til dette blev der bl.a. brugt inspirationskort med billeder, og opstillet forskellige scenarier som beboerne skulle forholde sig til.

Afslutningsvis skulle grupperne tage stilling til rådgivernes forslag til parkering i gården, herunder særligt placering af p-pladser, antal pladser og udformningen af disse.

Opsamling på workshoppen.

Innovationsworkshop

Beboernes hovedopgave på workshoppen, var at indarbejde regnvand i de ønsker til gårdhaven, som var  indsamlet via interview og på en opstartsevent afholdt i karréen.
For at hjælpe deltagernes til at tænke ud af boxen, anvendte vi en blanding af hurtige idégenereringsmetoder og byg-din-idé metoder. For opsamling på workshoppen og video af de 5 præsentationer, se siden Innovationsworkshop.

Program

I august 2018 blev SLA og Niras udpeget som rådgivere for projektet.

Historiske kort og tegninger

Plantegning fra oprindelig byggesag i 1935:

Byggesag bygning 1935

Plan af gården før der blev lavet garageanlæg:

Plan

Bygningens facade ud mod gårdsiden:

Facade

Opsamling fra opstartsmødet

Herunder ses tre af plakaterne fra opstartsmødet, hvor beboerne kunne tilkendegive deres ønsker og interesser set ud fra de tre temaer, Beboernes gode gårdhave, parkering i gårdhaven og adgang til skolen. 

Prikkerne repræsenterer beboernes ønsker og gav et indblik i hvilke områder var særligt vigtige i det videre forløb med gårdhaven.

 

Den gode gårdhave-1

Parkering i gaardhaven-1

Adgang til skolen-1