En grøn gårdhave

Vi vil skabe en grøn gårdhave med fokus på klimatilpasning og håndtering af det regnvand som falder på tagene og i gården. Gårdhaven laves i samarbejde med beboerne, bestyrelse og HOFOR. Gårdhaven kommer til at være et ud af flere projekter i området som vil arbejde med at gøre nærområdet mere trygt at færdes og opholde sig i. Der vil blandt andet blive renoveret gavle og vinduer for at nedsætte støjgener og et tunnel- og lyskunstprojekt skal gøre det mere sikkert og trygt for skolebørn at komme til og fra skolen på Hovmestervej.

 • Sted

  Hovmestervej / Tomsgårdsvej / Frederiksborgvej

 • Areal

  6400 m²

 • Rådgivere

  SLA
  Niras

 • Bygherre

  Københavns Kommune

Tekniske detaljer
Visualisering af Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej set fra Hovmestervej. Billede: SLA
Visualisering af Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej set fra Hovmestervej om natten. Billede: SLA
Visualisering af Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej, Promenaden set fra nr. 100. Billede: SLA
Gården i dag Foto: Rachel MacIntyre
Gården i dag Foto: Sisse Fasio
Gården idag Foto: Sisse Fasio
Gården i dag Foto: Sisse Fasio
Gården i dag Foto: Sisse Fasio
Gården i dag Foto: Sisse Fasio

Høring

Torsdag d. 19 december, modtog beboerne i Storgården A/B en høringsfolder og et brev i e-Boks om afstemning, hvor de skal tage stilling til hvorvidt de ønsker at der etableres en ny gårdhave. Det er kun beboere, erhvervsdrivende og bestyrelsen i A/B Storgården som kan stemme og afgive høringssvar. Afstemningen og høringsperioden løber til og med fredag d. 14 februar.

Tirsdag d. 14/1 kl. 18.30 er der høringsmøde for beboere som gerne vil have yderligere information eller har spørgsmål til projektforslaget. Mødet foregår i kantinen i kælderen på Bispebjerg Skole.

Høringsfolderen kan ses herunder eller hentes her.

For an English resume of the pamphlet, click here.

Projektforslag

Gårdhaven inddeles i tre områder: Promenaden & OplevelsesstienLunden og Engen.

For at løse regnvandshåndteringen etableres en slynget morænemur, der sammen med et blødt skrånende terræn binder gårdhaven sammen på ny. Morænemuren inddeler gårdhaven i mindre lommer til ophold og leg, som på forskellig vis forstærker oplevelsen af at være i en grøn oase.

Skitseworkshops sommer-efterår 21019

Tirsdag d. 22 oktober mødtes beboere, rådgivere og kommunen endnu en gang til en workshop på Bispebjerg Skole. Denne gang havde rådgiver tegnet videre på skitseforslaget, med udgangspunkt i de pointer og kommentarer som var kommet frem ved den forrige workshop. Rådgiverne præsenterede det nye skitseforslag og de tanker som lå bag, og herefter blev beboerne sendt rundt til 4 stande hvor de skulle tage stilling til “Skovrotunden og parkering”, “Engrotunden, orangeriet og skovhaven”, “Oplevelsesstien og Promenaden” og “Planen i sin helhed og materialevalg”.
Læs mere...

Ved hver af de tre førstnævnte stande kom beboerne med deres ønsker og kommentarer om brug, udformning og æstetik. Ved den sidstnævnte stand skulle beboerne prøve at vurdere i hvor høj grad projektforslaget levede op til deres ønsker og behov og “den gode gårdhave”.

Der var generelt stor opbakning til projektforslaget, og rådgiverne fik også nogle konkrete bud på hvordan de kunne gøre forslaget endnu bedre. Det var ønsker som “leg og aktivitetsmuligheder for både børn og voksne”, “overdækning af miljøstation og ladcykelparkering”, “hundeluftningsområde”, “flere genveje mellem de to niveauer” og endnu flere, som rådgiverne kan arbejde videre med i skitseforslaget.

Se rådgivers præsentation, plan- og snittegninger, visualisering af gårdhaven og endnu mere under Tekniske detaljer.

 

Torsdag d. 6/6 mødtes Storgårdens beboere, rådgiverne og Københavns Kommune endnu engang i kantinen på Bispebjerg Skole. Denne gang til en “skitseworkshop” for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej. Workshoppen tog udgangspunkt i rådgivernes første overordnede idéoplæg til Fremtidens Gårdhave i Tomsgårdsvej, som var blevet skabt på baggrund af de inputs som var kommet fra beboerne igennem de forskellige forløb.
Læs mere...


Workshoppen startede med et oplæg fra SLA, som præsenterede deres første overordnede idéoplæg for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej.

Herefter blev beboerne inddelt i grupper, hvor hver gruppe, med baggrund i SLA’s præsentation, skulle forholde sig til ét område eller særligt arkitektonisk greb. De 3 områder og arkitektoniske greb som blev behandlet var: “Oplevelsesstien og Promenaden”, “Rotunderne og Kanten” og “Orangeri og dyrkningsfælleskaber”.

Hver gruppe skulle tage stilling til områdernes overordnede funktion og brug, indretning og regnvandsarkitektoniske greb, placering og udformning, beplantning, materialer og æstetik.

Afslutningsvis skulle grupperne tage stilling til rådgivernes forslag til parkering i gården, herunder særligt placering af p-pladser, antal pladser og udformningen af disse.

Rådgiverne brugte beboernes inputs fra workshoppen til at justere deres projektforslag så det passede endnu bedre til beboernes ønsker, og præsenterede de nye ændringer til skitsworkshoppen d. 22/10.

Se mere om skitseworkshoppen under Tekniske detaljer.

Innovationsworkshop april 2019

Tirsdag d. 30/4 mødtes Storgårdens beboere, rådgiverne og Københavns Kommune i kantinen på Bispebjerg Skole til en “innovationsworkshop” for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej. Her blev legofigurer, diverse kontorartikler og alskens kreative genstande taget i brug til at udvikle gakkede og skæve idéer til, hvordan regnvand kan indtænkes i gården, som et naturligt element på lige fod med ‘plads til grillen og gyngestativer’. Workshoppen tog udgangspunkt i 5 temaer som havde vist sig i de indledende interviews og på opstartseventet.

Temaerne var “den grønne og rolige oase“, “forlængelse af sæsonen“, “aktiviteter og fællesskab“, “en sammenhængende gård” og “adskillelse af biler og ophold“. Resultatet blev 5 forskellige modeller som gav mulighed for dialog om hvilken funktion vand kunne have i gården.

Disse inputs blev blandt andet brugt af rådgiverne til at udvikle et skitseforslag som blev præsenteret for beboerne torsdag d. 6/6 til skitseworkshoppen.

Se mere om innovationsworkshoppen under Tekniske detaljer.

Opstartsevent maj 2018

Opstartsevent

En dejlig varm sommeraften mødtes omkring 75 naboer til opstartseeventet, hvor vi sammen fejrede startskuddet for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej.
På dagen var der mulighed for at stille spørgsmål til Københavns Kommune og få en snak om hvad der er vigtigt i den nye gårdhave, og hvordan parkeringen skal håndteres.

Beboernes gode gårdhave

Den gode gårdhave

Temaerne til den gode gårdhave er fremkommet på baggrund af 2 fokusgruppeinterview, hver med 10-12 beboerne, og blev bekræftet af rigtig mange beboere på opstartseventen.

Tidslinje

Tilbage Tekniske detaljer

TEKNISKE DETALJER

Her kan du finde tegninger, diagrammer, beskrivelse af LAR-løsninger, dokumenter fra embedslægen, analyseværktøjer og dokumenter og oplæg fra udviklings- og anlægsprocessen samt de løbende og efterfølgende registreringer og evalueringer. Dokumenterne og informationerne opdateres derfor løbende, efterhånden som projektet skrider frem og i de første år efter at gårdhaven tages i brug.

2. Skitseworkshop

På det andet skitsemøde kom rådgiverne med et konkret bud på indretningen af beboernes fremtidige gårdhave, med udgangspunkt i den feedback de havde fået fra den sidste workshop. Rådgiverne præsenterede deres tanker om bl.a. gårdhavens belysning, affaldsområder og cykelparkering, opholdsområder, indretning og udformning af orangeri, belægningstyper og materialer. Rådgiverne havde prøvet at sætte lyd på den nye gårdhave, så beboerne kunne få et indtryk af hvordan det ville lyde i gårdhaven i forskellige sæsoner og de havde også lavet en virtuel tur som viste de grundlæggende tanker om gårdhavens indretning og niveauer.

Beboerne skulle give rådgiverne feedback på projektforslaget og give dem inputs til hvad de forskellige områder i gårdhaven kunne bruges til og hvad der skulle til for at gøre dem særligt gode.

Nedenfor kan du se plantegninger og snittegninger fra det foreløbelige projektforslag, som viser gårdens forskellige funktioner og indretning.

Tværsnit af gårdhaven mod Hovmestervej

Tværsnit af gårdhaven mod Frederiksborgvej

Belysningskoncept for gårdhaven

Visualisering af gårdhaven set fra Hovmestervej

1. Skitseworkshop

Skitseworkshoppen var beboernes første møde med rådgivernes første konkrete tanker om deres indretningen af deres fremtidige gårdhave. Deres opgave var at forholde sig til ét område eller særligt arkitektonisk greb, med udgangspunkt i SLA’s oplæg. De 3 områder og arkitektoniske greb som blev behandlet var: “Oplevelsesstien og Promenaden”, “Rotunderne og Kanten” og “Orangeri og dyrkningsfælleskaber”.

Hver gruppe skulle tage stilling til områdernes overordnede funktion og brug, indretning og regnvandsarkitektoniske greb, placering og udformning, beplantning, materialer og æstetik. Til dette blev der bl.a. brugt inspirationskort med billeder, og opstillet forskellige scenarier som beboerne skulle forholde sig til.

Afslutningsvis skulle grupperne tage stilling til rådgivernes forslag til parkering i gården, herunder særligt placering af p-pladser, antal pladser og udformningen af disse.

Opsamling på workshoppen.

Innovationsworkshop

Beboernes hovedopgave på workshoppen, var at indarbejde regnvand i de ønsker til gårdhaven, som var  indsamlet via interview og på en opstartsevent afholdt i karréen.
For at hjælpe deltagernes til at tænke ud af boxen, anvendte vi en blanding af hurtige idégenereringsmetoder og byg-din-idé metoder. For opsamling på workshoppen og video af de 5 præsentationer, se siden Innovationsworkshop.

Program

I august 2018 blev SLA og Niras udpeget som rådgivere for projektet.

Historiske kort og tegninger

Plantegning fra oprindelig byggesag i 1935:

Byggesag bygning 1935

Plan af gården før der blev lavet garageanlæg:

Plan

Bygningens facade ud mod gårdsiden:

Facade

Opsamling fra opstartsmødet

Herunder ses tre af plakaterne fra opstartsmødet, hvor beboerne kunne tilkendegive deres ønsker og interesser set ud fra de tre temaer, Beboernes gode gårdhave, parkering i gårdhaven og adgang til skolen. 

Prikkerne repræsenterer beboernes ønsker og gav et indblik i hvilke områder var særligt vigtige i det videre forløb med gårdhaven.

 

Den gode gårdhave-1

Parkering i gaardhaven-1

Adgang til skolen-1