Et sammenhængende grønt byrum

Visionen er at omdanne Skt. Kjelds Plads til Klimakvarters grønne hjerte. Et fyrtårn for, hvordan vi skaber fremtidens klimatilpassede byrum. Et byrum, hvor naturen får lov til at brede sig og hvor trafikken fungerer i et fint samspil med rekreative arealer.

Vi klimatilpasser Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen samtidig, for at imødekomme fremtidens stigende mængder regn. Vi arbejder med grønne og blå løsninger, som bringer naturen ind i byen, hvor den gør livet bedre, sundere og mere socialt for Klimakvarterets beboere.

SLA Landskabsarkitekter, rådgivningsvirksomheden Alectia og civilingeniør Jens Rørbech står bag det vindende forslag til fremtidens Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen. De vil skabe et vartegn for Klimakvarter, der viser, hvordan regnvandshåndtering kan danne spektakulære rammer for en grøn, social og aktiv hverdag i byen.

Tilføj til rundtur Fjern fra rundtur
 • Sted

  Skt. Kjelds Plads

 • Status

  Færdigt

 • Pris

  Samlet bevilling for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads: 48.450.000 kr.

 • Areal

  Samlet areal for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads: 34.900 m²

 • Rådgivere

  SLA Landskabsarkitekter
  Alectia
  Jens Rørbech

 • Bygherre

  Københavns Kommune

 • Påbegyndt

  2014

 • Indvielse

  Februar 2019

Bynatur

Omdrejningspunktet for vinderforslaget er bynaturen og ikke mindst bynaturens positive effekt på livet i byen. Forslagets titel er ‘Brug naturen i byen’, og SLA forklarer:

“Bynatur er en ny type natur i byen. Bynatur er det groede miljø i sameksistens med det byggede miljø […]. Bynatur har både en praktisk funktion og en æstetisk funktion. Den kan løse en masse af de problemer, vores byer står overfor i dag – fra overophedning og forurening til skybrudshåndtering og klimatilpasning. Men den kan også gøre livet mere værd at leve og inspirere til nye sociale fællesskaber, nye muligheder for kreativ skaberkraft og nye aktive og sunde former for liv.”

Den fremtidige Skt. Kjelds Plads. Projektforslag af SLA

Pilotprojekt inden for for klimatilpasning

Projektet benytter de seneste strategier inden for klimatilpasning i byens rum. 30 % af regnvandet håndteres på overfladen i grønne arealer, og ved skybrud ledes det overskydende vand via skybrudsveje og rør til havnen. Frem for at bruge salt i vinterhalvåret, er intentionen at benytte Kaliumformiat i området som glatførebekæmpelse, hvilket muliggør nedsivning i grønne områder i et meget større omfang.

Projektet arbejder med First Flush metoden, hvor man leder det første beskidte regnvand på kørebanen i kloakken, men derefter leder det efterfølgende rene vand (Sekund Flush) til nedsivning i grønne områder.

Processen

Beboerne og erhvervslivet i området har været inddraget i udviklingen af projektet helt fra start i 2012, igennem en række borgermøder, workshops samt projektgrupper. På baggrund af dette forarbejde er programmet for projektet udviklet.

”Det er vigtigt, at beboerne inddrages i processen omkring at udvikle byrummet. På den måde får vi skabt et mere stedsspecifikt byrum, som er tilpasset til de specifikke forhold, og det liv der er i området. Processen er også vigtig for at give beboerne viden og ejerskab til projektet, så de føler sig trygge i forhold til de kommende byggegener, og så de indtager de nye grønne arealer, som deres egne, når projektet står færdigt.”

Projektleder Områdefornyelsen Louise Molin Jørgensen

I foråret 2015 vandt SLA landskabsarkitekter opgaven med deres skitseforslag ‘Brug naturen i byen‘. Projektet tegnes og projekteres færdigt frem til efterår 2016. I denne fase er der tilknyttet en lokal følgegruppe af beboere og udvalgte repræsentanter fra erhvervslivet i området til at bidrage med viden og input til projektet.

Selve omlægningen af Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen forventes at starte medio 2017, og at stå færdigt ultimo 2018. 

Oplev en rumlig visualisering af projektet

En rumlig virtualisering er en simulering af et ikke eksisterende rum. Oplev visualiseringen Her og Nu af Skt. Kjelds Plads og Walk through-model, udarbejdet af Allan Obling / VARC.dk.

Hvis ikke din browser understøtter Unity-modeller, anbefales Firefox.