En grøn gårdhave

Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej er udviklet ved at samtænke regnvandshåndteringen med beboernes behov og ønsker om en tryg og bæredygtig hverdag med plads til alle.

Det er mundet ud i en gårdhave på naturens præmisser med en beplantning, der på forskellig vis giver oplevelsen af at opholde sig i en tryg, grøn oase, og en slynget stampet jordmur, som skaber lommer til ophold og leg og regnvandshåndtering.ebørn at komme til og fra skolen på Hovmestervej.]

Tilføj til rundtur Fjern fra rundtur
 • Sted

  Hovmestervej / Tomsgårdsvej / Frederiksborgvej

 • Status

  Færdigt

 • Pris

  Ca. 22 mio. kr.

 • Areal

  6400 m²

 • Rådgivere

  SLA
  NIRAS

 • Bygherre

  Københavns Kommune

 • Entreprenører

  Scheller, Hougaard & Petersen (SHP) - Egen Vinding og Datter - Næste - Logik og Co.

 • Finansieret af

  Købehavns Kommune, Bolig- og Planstyrelsen, HOFOR og AB Storgården

 • Projektperiode

  2018-2022

 • Samlet grønt areal

  Eksisterende: 2300 m2 / Fremtidens Gårdhave: 3400 m2

Tekniske detaljer
Gården før
Gården før
Gården før
Gården før
Gården før
Gården før

Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej

Gårdhaven inddeles i tre områder: Promenaden & OplevelsesstienLunden og Engen.

For at løse regnvandshåndteringen føres tagvandet gennem bygningen og håndteres i rotunderne foran den slyngede morænemur, der sammen med et blødt skrånende terræn og sti danner en sammenhængende gårdhave. Morænemuren inddeler promenaden i lommer til ophold og leg, mens beplantningen på forskellig vis giver oplevelsen af at opholde sig i en grøn oase.

Læs mere om indretningen af gårdhaven

Promenaden og Oplevelsesstien
Kantzonen langs bygningen kaldes Promenaden. Det eksisterende brandredningsareal bevares og der etableres lommer til ophold, cykelvask, cykelparkering og tørrestativer. I hver ende af promenaden etableres affaldsskure. Eksisterende træer bevares langs promenaden og der indplantes letløvede træer. Langs facaden plantes et bælte af susende græsser og blomstrende stauder. Adgangen fra promenaden til skov- og engrotunderne sker via to hovedstier der er tilgængelig for alle, også for barnevogn, cykler, rollator samt havetraktor. Der etableres også 3 genveje og en 450 meter lang oplevelsessti, som snor sig rundt i hele gårdhaven og forbinder havens tre områder og to niveauer.

Lunden
Den østlige del af gårdhaven kaldes Lunden. Som en naturlig forlængelse af den tætte og vilde beplantning ind mod skolen plantes her en letløvet stammeskov, der visuelt afskærmer gårdhaven fra Frederiksborgvej. Herved opstår et skyggefuldt rum, der lægger op til leg og bevægelse. I lunden etableres et naturpræget legeområde med klatrenet i træerne, klatrestammer og træstubbe.

Engen
I den vestlige del af gårdhaven styrkes den åbne karakter med en lav beplantning af høje og lave græsser. Engen er den roligste og mest solrige del af gårdhaven. Ved at tilføje lyden af rislende vand og susende græsser understøttes følelsen af en grøn oase. I engområdet etableres der mindre opholdsrum til lette møbler, tæpper og lignende, og der etableres en fælles siddeplint langs den sydvendte morænemur i Engrotunden.

Orangeri og skovhave
Gårdhavens sociale omdrejningspunkt er et orangeri på ca. 50 m2. Det placeres i engens solrige og sydvestvendte hjørne i tilknytning til skovhaven. Orangeriet bygges af ejendommens gamle vinduer og mursten fra gårdens nedrevne læmure. Orangeriet kan både bruges til dyrkning og ophold. I forbindelse med orangeriet anlægges en skovhave med nødde- og frugttræer. Derudover anlægges en indhegnet hundegård.

Morænemur og vandtrappe
Tomsgårdsvej ligger på en morænekant, der er dannet under sidste istid. Det har inspireret til den slyngede terrænmur af stampet jord, der løber i hele gårdhavens længde. Under den efterfølgende detailprojektering undersøges det, om gårdhavens moræneler kan anvendes til morænemuren sammen med nedknust byggeaffald. Et alternativ til den stampede jordmur kan være en støbt beton- eller murstensmur. Fordele og ulemper ved de forskellige materialer og teknikker vil blive undersøgt nærmere. Langs morænemuren i gårdhavens vestlige ende cirkuleres vandet på en vandtrappe med et rislende vandløb, som børn og voksne kan lege med.

Regnvandsarkitektur

Regnvandets rekreative værdi, biodiversitet og gårdhavens nye lyd

Gårdhavens mangfoldighed af græsser, planter og træer er kilden til et rigt dyreliv, som sammen med den rislende vandtrappe er havens stemningsskaber. En stemning, der skaber nye natur- og lydoplevelser for beboerne i et støjplaget område af København.

Læs mere om regnvandets rekreative værdi, biodiversitet og gårdhavens nye lyd

Den grønne oase

Det lavtliggende vandopsamlingsområde `Engen´ danner sammen med gårdhavens jordmur, vandtrappe og siddeplint et lunt opholdssted i læ af vinden og skærmet mod Tomsgårdsvejs trafikstøj.

Plads til leg

Det lavtliggende vandopsamlingsområde `Lunden´ udgør hjertet af gårdhavens aktivitetsområde med klatrestativ, klatrenet, adgang til skolens legeområder samt en huleagtig oplevelsessti, der fører til `Engen´.

Gårdhavens træer og planter

Gårdhaven har bevaret 49 gamle træer og fået 122 nye træer, 73 nye buske samt et væld af blomstrende urter, græsser og løg. Der er 92 nye arter, hvoraf mange er naturlige i Danmark og derfor gode værtsplanter for dyrelivet i byen.

Gårdhavens nye samlingssted

Gårdhavens orangeri er beboernes nye samlingssted, men kan også bookes til fejring af en privat fødselsdag, når 2V´en er for lille. Skovhaven giver beboerne nye muligheder for at dyrke frugt, grøntsager, krydderurter mm.

Regnvandshåndtering

Vandets vej

Regnvandet fra det 2.500 m2 store tag, der hælder mod gaden, opsamles i rør under fortovet på Tomsgårdsvej. Via rør føres vandet igennem to kælderrum, til gårdhavens faskiner under Engen og Lunden. Ved større regnskyl stuver vandet op på overfladen.
Gårdhaven kan tilbageholde ekstreme skybrud, så byens kloakker aflastes. Når der igen er plads i kloakken, drosles de opstuvede vandmængder til den kommende skybrudsledning på Hovmestervej. Derfra ledes det via Tagensvej ind i Lersøparken og videre ud til havnen. Derved begrænses oversvømmelser af kældre og bygninger.

Læs mere om den usynlige regnvandshåndtering

Usynlig regnvandshåndtering

Gårdhavens landskabelige vandhåndtering er nærmest usynlig og skjult i beplantning og et nyt landskab med dybe lavninger og store terrænspring. Kun sjældent vil beboerne opleve regnvand på overfladen, selv om haven håndterer alt det regnvand, der falder på AB Storgårdens 9000 m2 store matrikel og tag.
En del af regnvandet samles op i tanke og benyttes til vandtrappen, cykelvask og vanding.

 

Vandtrappen

Vandcirkulationen på vandtrappen er iscenesat, så vandets lyd og refleksion af lys giver en særlig stemning og en ny lydoplevelse i et område med meget trafikstøj.

Robust regnvandshåndtering

Gårdhavens lund- og engområder er udformet så de kan tilbageholde 326 m3 regnvand uden at beplantning mm. tager skade. Under rotunderene tilbageholder faskinerne op til 174 m3 regnvand.

Fra gråt til grønt

700 m2 asfalt og garagebygninger er omdannet til grønne områder, som nedsiver mindre regnhændelser.

 

Afkoblet tagvand

Tagvandet føres igennem AB Storgårdens kældre og håndteres i gårdhaven.

Bæredygtighedsdesign

En bæredygtig hverdag og livsform

Den færdige gårdhave giver nye rammer for den bæredygtige hverdag, som AB Storgårdens beboere fra begyndelsen har efterspurgt. De har bl.a. fået:

 • Beboerværksted til `gør det selv projekter´
 • Skure til optimal affaldssortering
 • El-ladestandere og reduktion af p-pladser fra 39 til 14
 • Tørrestativer
 • Deleøkonomi i form af adgang til skolens boldspils- og legearealer
 • Orangeriet som fælles samlingssted
 • Regnvand til vanding og cykelvask

Læs mere om CO2 bevidsthed og genbrugsæstetik

CO2 bevidsthed og genbrugsæstetik

Gårdhaven er fra begyndelsen designet med blik for at minimere CO2-udledningen ved at genanvende og formindske brugen af knappe råstoffer og CO2 tunge byggematerialer.
De genanvendte byggematerialer er af meget høj kvalitet og fås til en lavere pris, som i stedet omsættes i ekstra håndværkertimer. Derved opnås helt unikke løsninger og en særlig æstetik, som bidrager til gårdhavens samlede udtryk og stemning.

 

Fossil- og emissionsfri byggeplads

Gårdhaven er et af de første projekter, som Teknik- og Miljøforvaltningen bygger ved hjælp af fossil- og emissionsfrie maskiner. Stort set alle maskiner har kørt på el eller HVO-diesel (bio-diesel).

Jordmur på Københavns morænekant

Gårdhavens to niveauer er adskilt med en stampet jordmur, der snor sig gennem hele gårdhaven. Den traditionelle jordmursteknik minimerer brugen af beton, som har en høj CO2-udledning, når det fremstilles.

Genanvendte materialer

Orangeriet er bygget af AB Storgårdens gamle vinduer. Orangeriets gulv og sokkel er bygget af mursten fra det gamle Rigshospital. Den udvendige træbeklædning er udført med genbrugstræ. Hundegården er lavet af det gamle facadehegn.

Skure og beboerværksted

Skure og beboerværksted er bygget af spild- og genbrugstræ af høj kvalitet og med en restlevetid på 30-50 år. Skurene kræver minimal vedligeholdelse og er indrettet med genanvendte lamper, som har fået nye LED-lyskilder.

Mere information

For mere information om Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej, se tekniske detaljer

For mere information om LAR og materiale herom, se materialer

Tilbage Tekniske detaljer

TEKNISKE DETALJER

Her kan du finde tegninger, diagrammer, beskrivelse af LAR-løsninger, dokumenter fra embedslægen, analyseværktøjer og dokumenter og oplæg fra udviklings- og anlægsprocessen samt de løbende og efterfølgende registreringer og evalueringer. Dokumenterne og informationerne opdateres derfor løbende, efterhånden som projektet skrider frem og i de første år efter at gårdhaven tages i brug.

Beboerworkshops sommer-efterår 2019

I løbet af 2019 blev der afholdt 4 workshops i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget.

Den første workshop var en innovationsworkshop, hvor beboerne byggede gakkede og skæve idéer ud af diverse kontorartikler og alskens kreative genstande og legofigurer. Formålet var at få beboerne til tænke over hvordan vand kunne indgå som en aktiv del af den nye gårdhave, og give rådgiverne inputs til at udvikle deres projektforslag.

De tre næste workshops tog udgangspunkt i rådgivernes skitseforslag og arbejdede videre med at kvalitetssikre forslaget og sikre at beboernes ønsker og inputs blev taget med i det endelige projektforslag. Læs mere om de fire workshops under Tekniske detaljer.

Opstartsevent maj 2018

Opstartsevent

En dejlig varm sommeraften mødtes omkring 75 naboer til opstartseeventet, hvor vi sammen fejrede startskuddet for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej.
På dagen var der mulighed for at stille spørgsmål til Københavns Kommune og få en snak om hvad der er vigtigt i den nye gårdhave, og hvordan parkeringen skal håndteres.

Beboernes gode gårdhave

Temaerne til den gode gårdhave er fremkommet på baggrund af 2 fokusgruppeinterview, hver med 10-12 beboerne, og blev bekræftet af rigtig mange beboere på opstartseventen.

Politisk behandling

Borgerrepræsentationen har den 14. maj 2020 truffet byfornyelsesbeslutning om indretning af en gårdhave ved AB Storgården og hovedprojektering af gårdhaven er i gang.

Beslutningsfolderen, som er blevet omdelt til AB Storgårdens beboere kan ses her.

Opbakningsundersøgelse og høring

Torsdag d. 19 december, modtog beboerne i Storgården A/B en høringsfolder og et brev i e-Boks om afstemning, hvor de skulle tage stilling til hvorvidt de ønskede at der etableres en ny gårdhave. Det er kun beboere, erhvervsdrivende og bestyrelsen i A/B Storgården som kunne stemme og afgive høringssvar. Afstemningen og høringsperioden løb til og med fredag d. 14 februar.

Her stemte 92% af de afgivne stemmer ”ja” til at etablere en ny gårdhave.

Høringsfolderen kan ses herunder eller hentes her.

For an English resume of the pamphlet, click here.

2. Skitseworkshop

Tirsdag d. 22 oktober mødtes beboere, rådgivere og kommunen endnu en gang til en workshop på Bispebjerg Skole. Denne gang havde rådgiver tegnet videre på skitseforslaget, med udgangspunkt i de pointer og kommentarer som var kommet frem ved den forrige workshop. Rådgiverne præsenterede det nye skitseforslag og de tanker som lå bag, og herefter blev beboerne sendt rundt til 4 stande hvor de skulle tage stilling til “Skovrotunden og parkering”, “Engrotunden, orangeriet og skovhaven”, “Oplevelsesstien og Promenaden” og “Planen i sin helhed og materialevalg”.
Læs mere...

Ved hver af de tre førstnævnte stande kom beboerne med deres ønsker og kommentarer om brug, udformning og æstetik. Ved den sidstnævnte stand skulle beboerne prøve at vurdere i hvor høj grad projektforslaget levede op til deres ønsker og behov og “den gode gårdhave”.

Der var generelt stor opbakning til projektforslaget, og rådgiverne fik også nogle konkrete bud på hvordan de kunne gøre forslaget endnu bedre. Det var ønsker som “leg og aktivitetsmuligheder for både børn og voksne”, “overdækning af miljøstation og ladcykelparkering”, “hundeluftningsområde”, “flere genveje mellem de to niveauer” og endnu flere, som rådgiverne kan arbejde videre med i skitseforslaget.

På dette skitsemøde kom rådgiverne med et konkret bud på indretningen af beboernes fremtidige gårdhave, med udgangspunkt i den feedback de havde fået fra den sidste workshop. Rådgiverne præsenterede deres tanker om bl.a. gårdhavens belysning, affaldsområder og cykelparkering, opholdsområder, indretning og udformning af orangeri, belægningstyper og materialer. Rådgiverne havde prøvet at sætte lyd på den nye gårdhave, så beboerne kunne få et indtryk af hvordan det ville lyde i gårdhaven i forskellige sæsoner og de havde også lavet en virtuel tur som viste de grundlæggende tanker om gårdhavens indretning og niveauer.

Beboerne skulle give rådgiverne feedback på projektforslaget og give dem inputs til hvad de forskellige områder i gårdhaven kunne bruges til og hvad der skulle til for at gøre dem særligt gode.

Nedenfor kan du se plantegninger og snittegninger fra det foreløbelige projektforslag, som viser gårdens forskellige funktioner og indretning.

Tværsnit af gårdhaven mod Hovmestervej

Tværsnit af gårdhaven mod Frederiksborgvej

Belysningskoncept for gårdhaven

Visualisering af gårdhaven set fra Hovmestervej

1. Skitseworkshop

Torsdag d. 6/6 mødtes Storgårdens beboere, rådgiverne og Københavns Kommune endnu engang i kantinen på Bispebjerg Skole. Denne gang til en “skitseworkshop” for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej. Workshoppen tog udgangspunkt i rådgivernes første overordnede idéoplæg til Fremtidens Gårdhave i Tomsgårdsvej, som var blevet skabt på baggrund af de inputs som var kommet fra beboerne igennem de forskellige forløb.
Læs mere...


Workshoppen startede med et oplæg fra SLA, som præsenterede deres første overordnede idéoplæg for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej.

Herefter blev beboerne inddelt i grupper, hvor hver gruppe, med baggrund i SLA’s præsentation, skulle forholde sig til ét område eller særligt arkitektonisk greb. De 3 områder og arkitektoniske greb som blev behandlet var: “Oplevelsesstien og Promenaden”, “Rotunderne og Kanten” og “Orangeri og dyrkningsfælleskaber”.

Hver gruppe skulle tage stilling til områdernes overordnede funktion og brug, indretning og regnvandsarkitektoniske greb, placering og udformning, beplantning, materialer og æstetik.

Afslutningsvis skulle grupperne tage stilling til rådgivernes forslag til parkering i gården, herunder særligt placering af p-pladser, antal pladser og udformningen af disse.

Skitseworkshoppen var beboernes første møde med rådgivernes første konkrete tanker om deres indretningen af deres fremtidige gårdhave. Deres opgave var at forholde sig til ét område eller særligt arkitektonisk greb, med udgangspunkt i SLA’s oplæg. De 3 områder og arkitektoniske greb som blev behandlet var: “Oplevelsesstien og Promenaden”, “Rotunderne og Kanten” og “Orangeri og dyrkningsfælleskaber”.

Hver gruppe skulle tage stilling til områdernes overordnede funktion og brug, indretning og regnvandsarkitektoniske greb, placering og udformning, beplantning, materialer og æstetik. Til dette blev der bl.a. brugt inspirationskort med billeder, og opstillet forskellige scenarier som beboerne skulle forholde sig til.

Afslutningsvis skulle grupperne tage stilling til rådgivernes forslag til parkering i gården, herunder særligt placering af p-pladser, antal pladser og udformningen af disse.

Opsamling på workshoppen.

Innovationsworkshop

Tirsdag d. 30/4 mødtes Storgårdens beboere, rådgiverne og Københavns Kommune i kantinen på Bispebjerg Skole til en “innovationsworkshop” for Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej. Her blev legofigurer, diverse kontorartikler og alskens kreative genstande taget i brug til at udvikle gakkede og skæve idéer til, hvordan regnvand kan indtænkes i gården, som et naturligt element på lige fod med ‘plads til grillen og gyngestativer’. Workshoppen tog udgangspunkt i 5 temaer som havde vist sig i de indledende interviews og på opstartseventet.

Læs mere...
Temaerne var “den grønne og rolige oase“, “forlængelse af sæsonen“, “aktiviteter og fællesskab“, “en sammenhængende gård” og “adskillelse af biler og ophold“. Resultatet blev 5 forskellige modeller som gav mulighed for dialog om hvilken funktion vand kunne have i gården.

Disse inputs blev blandt andet brugt af rådgiverne til at udvikle et skitseforslag som blev præsenteret for beboerne torsdag d. 6/6 til skitseworkshoppen.

Beboernes hovedopgave på workshoppen, var at indarbejde regnvand i de ønsker til gårdhaven, som var  indsamlet via interview og på en opstartsevent afholdt i karréen.
For at hjælpe deltagernes til at tænke ud af boxen, anvendte vi en blanding af hurtige idégenereringsmetoder og byg-din-idé metoder. For opsamling på workshoppen og video af de 5 præsentationer, se siden Innovationsworkshop.

Program

I august 2018 blev SLA og Niras udpeget som rådgivere for projektet.

Historiske kort og tegninger

Plantegning fra oprindelig byggesag i 1935:

Byggesag bygning 1935

Plan af gården før der blev lavet garageanlæg:

Plan

Bygningens facade ud mod gårdsiden:

Facade

Opsamling fra opstartsmødet

Herunder ses tre af plakaterne fra opstartsmødet, hvor beboerne kunne tilkendegive deres ønsker og interesser set ud fra de tre temaer, Beboernes gode gårdhave, parkering i gårdhaven og adgang til skolen. 

Prikkerne repræsenterer beboernes ønsker og gav et indblik i hvilke områder var særligt vigtige i det videre forløb med gårdhaven.

 

Parkering i gaardhaven-1

Adgang til skolen-1