En gårdhave, der bidrager til skybrudssikring

I Fremtidens Gårdhave ved Straussvej, vil Københavns Kommune og HOFOR samarbejde med beboerne om at anlægge en frodig og grøn gårdhave, der ud over at bidrage til håndteringen af hverdagsregn også kan bidrage til håndteringen af skybrud.

Gårdhaven demonstrerer, hvordan klima- og nedsivningsudfordringen i Sydhavnen vendes til noget værdifuldt for beboere. Regnvand opmagasineres og tilbageholdes til synlige blå og grønne regnvandsløsninger, der tilsammen danner et smukt og stemningsfuldt haverum med en sø og en vandkanal. Regnvand, der falder på gårdvendte tage og belagte områder, afkobles kloakken og håndteres lokalt i gårdhaven. Samtidig er gårdhaven designet med en såkaldt klimakant, der kan inddæmme en 100 års regnhændelse og derved tilbageholde og forsinke skybrud på gårdhavens grønne område, så byens kloakker aflastes.

Real Dania (Sustania) har i 2018 kåret Fremtidens Gårdhaver ved Straussvej som et af Danmarks bedste klimatilpasningsprojekter. Projektets hovedidé og klimakant kan ses i DACs udstilling `Klimabyer´ indtil 6. februar 2019.

 • Sted

  Straussvej / Mozartsvej / Offenbachsvej / Borgmester Christiansens Gade

 • Status

  Undervejs

 • Pris

  Ca. 10.5 mio. kr.

 • Areal

  3.100 m²

 • Rådgivere

  BOGL
  Lendager Group
  Sloth Møller
  WSP Danmark
  MøllerLøkkegaard
  ​Junckerhaven

 • Bygherre

  Københavns Kommune

 • Finansieret af

  Købehavns Kommune, Udlændinge- Integrations og Boligministeriet og HOFOR.

 • Projektperiode

  2016 - 2021

 • Samlet grønt areal

  Eksisterende: 1670 m2 / Fremtidens Gårdhave: 1900 m2

 • Kontakt

  Projektleder Lene Andersen lenand@tmf.kk.dk 2637 8542
Tekniske detaljer
Fremtidens Gårdhave Straussvej Billede: Lendager Group
Fremtidens Gårdhave Straussvej Billede: Lendager Group
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Innovationsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Leg & Læringsworkshop. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum
Startskuddet på Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Foto: Charlotte Brøndum

Projektforslag

Gårdhaven indrettes, så regnvandet er kilden til gårdhavens æstetik og stemning. Der anlægges derfor en lille lavbundet sø, som er forbundet med en vandkanal, der løber oven på gårdens klimakant. Klimakanten er en snoet og cirkelformet 40-60 cm høj væg, der løber hele vejen rundt i gården og danner et bassin ovenpå græsarealet, som kan tilbageholde skybrud. Der etableres også et mindre væksthus, en frugtlund og dyrkningsområde samt en traditionel legeplads og et vandlegsområde.

Plan

Genanvendelse af byggematerialer

Fremtidens Gårdhave ved Straussvej omdanner byggeaffald til en ressource. Gårdhaven bygges hovedsageligt af genanvendte byggematerialer, der normalt betragtes som affald, og gør det til en del af gårdrumsdesignet. Dermed spares ressourcer og CO2-forbrug, da der ikke bruges energi på at producere og transportere nye materialer.

Der genanvendes blandt andet skiffer fra Københavns gader og pladser til gårdhavens nye belægning, pergolaer og skure bygges af genanvendt træ, væksthuset af gamle vinduer og klimakanten forventes støbt af genanvendt beton.

Processen

Billede fra workshop_10

Forslaget til den nye gårdhave er udviklet gennem en række beboerworkshops henover efteråret 2017.

I de forskellige workshops har de fremmødte fra gårdlauget og interesserede beboere arbejdet videre med rådgivernes forslag og kommet med konkrete inputs til hvad der var vigtigt for netop deres gårdhave. Workshopperne haft gårdhavens 3 hovedelementer, væksthuset, klimakanten og søen som omdrejningspunkt, men det har samtidig været vigtigt at der hele tiden har været fokus på beboernes oprindelige tanker om ”den gode gårdhave”. Derfor har også været essentielt at have beboerne med i hele processen, så deres ønsker om en social, robust og unik gårdhave fastholdes.

Samarbejdsdreven innovation

I Københavns Kommune lægger vi stor vægt på at inddrage københavnerne i de projekter, vi gennemfører. Denne intention fylder også meget i udarbejdelsen af projektforslaget til Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Projektet gennemføres som et samarbejdsdrevent innovationsforløb, hvor beboere, rådgiverteamet samt HOFOR og kommunens fagfolk bidrager med hver sin form for viden. Beboerne kommer med deres ønsker og drømme og behov, HOFOR og kommunen med sine krav, erfaring og politiske mål, og rådgiverne sætter deres forskellige fagligheder i spil for at omsætte de forskellige input og drøftelser til det endelige projektforslag.

“Vi tror, at et tæt samarbejde mellem borgere, fagpersoner i kommunen og private virksomheder, er nøglen til de bedste løsninger, når man designer en gårdhave”
– Projektleder Lene Andersen, Københavns Gårdhaver

Billede fra workshop_2

Første skridt på vejen, for at opnå dette var Leg og Læringsworkshoppen for beboerne i Fremtidens Gårdhave ved Straussvej. Her blev legofigurer, diverse kontorartikler og alskens kreative genstande taget i brug til at udvikle gakkede og skæve idéer til, hvordan regnvand kan indtænkes i gården, som et naturligt element på lige fod med ‘plads til grillen og gyngestativer’. Resultatet blev seks alternative måder at genanvende regnvandet til leg og rekreative områder, med fokus på det stemningsskabende ved brug af lyd og lys, forlængelse af udelivet, fleksibilitet og til at generere energi.

På baggrund af beboerworkshoppens resultater mødtes fagpersoner fra kommunen, arkitekter og ingeniører m.fl. under kreative rammer i Københavns Innovationshus. Formålet var at tænke ud af boksen og pege på nye veje til, `hvordan vi får vand nok i en god kvalitet – hele tiden’ til de blå og grønne gårdhaveløsninger, som beboerne havde peget på i Leg og Læringsworkshoppen.

Det førte til en række spændende forslag til at bruge vand aktivt i gårdhaven, som kan ligge til grund for en regnvandshåndtering i gårdhaven, der både håndterer en skybrudshændelse, renser regnvandet og sikrer vand til en række rekreative gårdelementer, hvor regnvandet er synligt, indgår eller genanvendes.

Beboernes gode gårdhave

Beboernes gode gårdhave_3_A1 Format

Temaerne til den gode gårdhave er fremkommet på baggrund af fokusgruppeinterview med ca. ti beboerne og blev bekræftet af rigtig mange beboere på opstartseventen.

Opstartsevent september 2016

En smuk sensommerdag mødtes over hundrede naboer til opstartseeventen, hvor vi sammen fejrede startskuddet for Fremtidens Gårdhave ved Straussvej.
På dagen var der mulighed for at stille spørgsmål til Københavns Kommune og Innovationshuset om udviklingsforløbet.

_MG_4217

Opstartsevent. Foto: Charlotte Brøndum

Gården i dag

I dag fremstår gårdrummet vedligeholdt, men utidssvarende og med en nedslidt asfaltbelægning langs facaderne, som beboerne ikke anvender til ophold. Der er en del store og skyggefulde træer, en legeplads og en græsplæne i midten af gården, hvor beboerne i mindre omfang har mulighed for at sætte sig, lege, grille og lign. Der er store udfordringer med vand og fugt i kældre i forbindelse med regnvejr og på grund af høj grundvandsstand.Straussgade

 

Der er et velfungerende beboerdemokrati og en allerede etableret og stærk gårdgruppe ‘Fællestjørnen’, der består af repræsentanter fra karréens tre ejere som er EF Tjørnegården,
AB Tjørnegården og AB Tjørnen.

Gårdgruppen og en række ildsjæle har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med rådgivere og kommunen og HOFOR om udvikling af LAR- og gårdhaveløsninger. De tre beboerforeninger er gode til at kommunikere, bl.a. igennem nyhedsbreve og hjemmesider.

Tilbage Tekniske detaljer

TEKNISKE DETALJER

Her kan du finde tegninger, diagrammer, beskrivelse af LAR-løsninger, dokumenter fra embedslægen, analyseværktøjer og dokumenter og oplæg fra udviklings- og anlægsprocessen samt de løbende og efterfølgende registreringer og evalueringer. Dokumenterne og informationerne opdateres derfor løbende, efterhånden som projektet skrider frem og i de første år efter at gårdhaven tages i brug.

Materialer

I forbindelse med at projektet skrider frem, har Københavns Kommune, sammen med rådgiver, fundet frem til materialer til Fremtidens Gårdhave ved Straussvej.

Der er lagt vægt på bæredygtighed og genanvendelse af materialer fra andre byggeprojekter i byen. Nogle af materialerne er fundet på Materialepladsen på Selinevej:

Ca. 400 m2 Skiffer (fra Vor Frue Plads)

Ca. 400 – 500 m2 Brosten (fra hele byen)

Ca. 200 m2 Fortovssten fra Amalienborg

Tegninger

Nedenfor kan du se plantegningen og snittegninger, som viser gårdens forskellige grønne og blå rum.

 

Plan

snitAA2

snitAA

snitCC

snitBB

 

INSPIRATION TIL RÅDGIVERNE

 

Interviews

I Københavns Kommune lægger vi stor vægt på at inddrage københavnerne i de projekter, vi gennemfører. Afsættet for beboerworkshop var derfor en række interview med beboerne. De blev udpeget af gårdgruppen med henblik på en bred borgerprofil (børn, unge, voksne, ældre, børnefamilie).

Se baggrunden for metode til interview og den anvendte interviewguide

 

Gårdhaveparametre

Gårdhaveparametre er et kvalitativt værktøj og tjekliste, der kan bruges til kvalitetssikring i idé- projekt- og gennemførelsesfasen samt til en efterfølgende evaluering af gårdhavens indretning og kvalitet. Læs udkastet til parametrene her Gårdhaveparametre.

Beboerworkshop

Beboernes hovedopgave på workshoppen, var at indarbejde regnvand i de ønsker til gårdhaven, som var  indsamlet via interview og på en opstartsevent afholdt i karréen.
For at hjælpe deltagernes til at tænke ud af boxen, anvendte vi en blanding af hurtige idégenereringsmetoder og byg-din-idé metoder. For uddybende information læs artiklen Leg & Læringsworkshop.

Se filmen om Human-Centered Design, der danner baggrund for metoden til workshoppen.

Innovationsworkshop med fagpersoner

Fagpersoner fra kommunen, arkitekter og ingeniører m.fl. mødtes under kreative rammer i Københavns Innovationshus. Formålet var at tænke ud af boksen og pege på nye veje til, `hvordan vi får vand nok i en god kvalitet – hele tiden’ til de blå og grønne gårdhaveløsninger, som beboerne havde peget på i Leg og Læringsworkshoppen. For uddybende information se siden Innovationsworkshop med fagpersoner.

Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download micromax firmware
Free Download WordPress Themes
free download udemy paid course