NærVand – gårdhave med nærværende vand

Fremtidens Gårdhave ved Askøgade vil tydeliggøre regnvand som en rekreativ kvalitet og samtidig håndtere meget store regnvandshændelser – op til det man teknisk kalder en 100-års hændelse. For gården svarer det til en vandmængde, som fylder omtrent det samme som fem HT-busser.

Gårdhavens indretning er udviklet ved at samtænke beboernes ønsker og behov med regnvandshåndteringen og er mundet ud i en gårdhave, der binder Østergården samt gård- og byrummet sammen på tværs af Askøgade. Gårdens varierede beplantning og nærhed til Kildevældsparken understøtter generel biodiversitet i området.

Tilføj til rundtur Fjern fra rundtur
 • Sted

  Askøgade

 • Status

  Færdigt

 • Pris

  10,5 mio. kr.

 • Areal

  4.700 m²

 • Rådgivere

  Kuben Management
  Niels Lützen Landskabsarkitekter
  Labland
  Envidan
  Urgent Agency

 • Bygherre

  Københavns Kommune

 • Entreprenører

  MøllerLøkkegaard - Ebbe Dalsgaard

 • Finansieret af

  Købehavns Kommune, Udlændinge- Integrations og Boligministeriet og HOFOR.

 • Projektperiode

  2015 - 2020

 • Tagareal

  Indre gårdareal: 1355 m2 Askøgade, tilsvarende tagarealer: 445 m2

 • Belægningsareal

  Eksisterende: 2520 m2 / Fremtidig: 2260 m2

 • Ejerforhold

  Privat gård og privat fællesvej

Tekniske detaljer
Gårdhaven tages i brug, sommer 2019.
Gårdhaven tages i brug, sommer 2019.
Gårdhaven tages i brug, sommer 2019.
Gårdhaven tages i brug, sommer 2019.
Gårdhaven tages i brug, sommer 2019.
Gårdhaven tages i brug, sommer 2019.
Gårdhaven tages i brug, sommer 2019.
Gårdhaven tages i brug, sommer 2019.
Sommeren 2015
Kig fra åbningen ud mod Askøgade sommeren 2015

Fremtidens Gårdhave ved Askøgade

Gårdhavens hovedstruktur udgøres af den rygrad som spænder fra Askøgade, hvor gårdrummet åbner sig mod gaderummet og skaber en semi-offentlig plads til karreens beboere. Projektet skaber en attraktiv rygrad i gården, der giver beboerne rig mulighed for en plads i solen. En central del af denne levende kantzone er tre vandpladser, hvor vandet udgør et grundelement, for hverdags brug og rumoplevelse.

Læs mere om gårdhavens indretning og fokus på biodiversitet

Et nedsænket grønt dalstrøg kaldet ’Dalen’ binder gårdrummet sammen og skaber en række rekreative rum i gård. Dalen har en lille hældning, der sikrer, at gårdrummet kan håndtere en skybrudssituation, samtidig med vand i mindre mængde kan bruges i dagligdagen. For at håndtere de mindre regnvandshændelser indarbejdes et regnvandsbed i dalen. Det skaber nye landskabelige oplevelser, hvor gården opleves mere naturlig og vild end i dag.

Biodiversitet

Gårdhavens åbne vandspejl og mange forskellige træer og planter understøtter fødekæden ved at tiltrække insekter og fugle
Gårdhaven har mere end 50 træer, mere end 150 buske og utallige blomster og græsser, der tilsammen udgør mere end 150 forskellige arter.

Vandets vej

Regnvandet fra tagene ledes i render til grøften i midten af gårdhaven, hvor det nedsives.
Grøften kan også opsamle og tilbageholde ekstreme skybrud, så byens kloakker aflastes. Derved begrænses oversvømmelser af kældre og bygninger.

Læs mere om vandets stemningsskabende kvaliteter

NærVand

Vandets vej fra tag til gårdhave iscenesættes, så det giver en særlig stemning og nærværende vand.

Askøgade-løsningen

Askøgade-løsningen er en videreudvikling af de Stockholmske ´træfaskiner´, som både opsamler og renser regnvandet fra P-pladserne og vander gadens træer. Læs mere i notatet her.

Mere information

For mere information om Fremtidens Gårdhave ved Askøgade, se tekniske detaljer

For mere information om LAR og materiale herom, se materialer

Tilbage Tekniske detaljer

Tegninger

Her kan du finde tegninger, diagrammer, beskrivelse af LAR-løsninger, dokumenter fra embedslægen, analyseværktøjer og dokumenter og oplæg fra udviklings- og anlægsprocessen samt de løbende og efterfølgende registreringer og evalueringer. Dokumenterne og informationerne opdateres derfor løbende, efterhånden som projektet skrider frem, og i de første år efter at gårdhaven tages i brug.

Plan, der viser den nye plads i Askøgade og den åbne gårdhaves indretning med vandpladser, stiforbindelser og grønne rum som, klatreskoven og dalen.

 

 

principsnitPrincipsnit tværs gennem gårdhaven, der viser et bakkelandskab og svagt, hældende terræn med en central grøft.

Rådgiver fortæller

“På en beboerarbejdsdag i efteråret 2015, præsenterede teamet et 1:1 forsøg i gården. Idéen var at vise projektets hovedidé omkring vandhåndtering og dermed engagere beboerne i processen.
Dagen blev en god anledning til at drøfte konkrete idéer og opmærksomhedspunkter i projektet. Det uformelle møde blev et godt afsæt for vores oplæg om arkitektur, våndhåndtering og alternative oplevelser med vand.”                            –  Niels Lützen

LAR-løsninger

LAR-systemet i gården er bygget op, så hverdagsregn og skybrud håndteres synligt og brugbart. Vandet gennemløber 3 faser, hvor det nærmest bygningen bruges i forbindelse med opholdsarealer, derefter i dyrkningsbede for til sidst at nedsive i et stort centralt regnbed. Ved at dimensionere de mindre kantløsninger til at kunne håndtere størstedelen af årsnedbøren, sikres at det centrale nedsivningsanlæg kun træder i kraft ca. 2 gange årligt. Dermed kan arealet det meste af året anvendes af beboerne til leg og ophold.

Scenarie 1_LQ

LAR-katalog med eksempler på LAR-løsninger

LAR-katalog

Styrker ved regnvandshåndteringen:

 • Da der udelukkende arbejdes med løsninger på overfladen (ingen centrale underjordiske tanke, faskiner o.l.) er der tale om et design, der let lader sig justere og anvendes i andre gårde. Dermed er projektets koncepter skalerbare. Designprincippet for gården er et fleksibelt og robust system af koblede regnvandsløsninger, som sikrer effektiv pladsudnyttelse og høj anvendelighed af arealerne i gården for beboerne
 • Designprincippet lader sig let gentage i andre gårdrum, hvor det kan tilpasses lokale ønsker og præferencer for anvendelsen af gårdarealet
 • Udvikling af vandsøjler til opsamling af regnvand, dels til ex vanding af højbede og dels til at skabe rindende vand og stemning i gården op til flere timer efter ophør af regnen.

Svagheder ved regnvandshåndteringen i gårdhaven:

 • Regnvandshåndteringen er overvejende baseret på nedsivning af regnvandet. Dermed er systemet følsomt overfor ændringer i vilkårene for nedsivning, herunder stigende grundvand
 • For at regnvandssystemet skal fungere teknisk og æstetisk kræver det en ny form for drift.

Udfordringer ved regnvandshåndteringen i gårdhaven:

 • Regnvandssystemet bliver mere komplekst ved at sammensætte små og store regnbede, overløbskanter osv., så det håndterer og fordeler vandet optimalt.
 • Regnvandsløsningerne skal leve op til skrappe kvalitetskrav til vejvandet på Askøgade.

Anbefalinger til udviklingen af en gårdhave med regnvandsløsninger:

 • Skab overblik over hvad der bringer beboerne værdi og tilpas LAR-systemet, så det så vidt muligt tilgodeser og understøtter dette.
 • Skab tidligt klarhed over jordbundsforholdene i gården. Det er en skelsættende ramme for den videre projektudvikling.
 • Definér ambitionsniveauet for tilbageholdelsen eller nedsivningen af regnvand tidligt. Start evt. med det høje mål (skybrudssikring) og udforsk hvad det giver af muligheder og begrænsninger i forhold til beboernes værdier. Det er lettere at nedjustere sit mål senere i processen end at opjustere. Find ud af hvor meget det givne serviceniveau kræver af opmagasineringsvolumen i gården. Vand kan ikke komprimeres!
 • Undersøg tidligt hvor vandet kan ledes hen når gårdens dimensionskriterium overskrides. Placering af overløb kan have væsentlig betydning for koteringen af gården.

Regnvand og hygiejne

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn
Notat fra dialog med embedslægen

Analyseværktøjer

Biodiversitetsværktøj
Scorecard biodiversitet

Analyseværktøj til klima- og skybrudsløsninger
Multikriterieanalyseskema

Inspiration til rådgivere

Dokumentation fra processen: kortlægning, beboernes ønsker, beskrivelser fra 1:1-forsøg m.m.

Fremtidens Gårdhave ved Askøgade

Proces

Inspiration til beboere og ejere

Eksempelsamling af ofte stillede spørgsmål og svar til bygningsejere
Spørgsmål-Svar ark

Opfølgende registreringer af LAR-løsninger

Når gårdhaven er anlagt, beskrives forskellige typer af regnbede og der foretages registrering af planternes dækningsgrad, tilvækst, trivsel samt en fotoregistrering ved starten af vækstsæsonen, midt i vækstsæsonen, i slutningen af vækstsæsonen, efter et år og efter tre år. Der foretages en analyse af hvert beds styrker, svagheder, udfordringer og fremadrettede anbefalinger i forvejen, som opdateres efter hver registrering.

Økonomi

Som udgangspunkt koster det ikke mere at håndtere regnvandet på overfladen end at udskifte eller udvide de eksisterende kloakrør. Københavns Kommune lægger derfor stor vægt på den store sidegevinst, der er ved at bruge regnvandet lokalt til at skabe grønne og rekreative gårdrum med i stedet for at lave underjordiske anlæg.

Når Fremtidens Gårdhaver bliver anlagt offentliggør vi de økonomiske nøgletal og priser for, hvad det koster at etablerer de enkelte regnvandshåndteringsløsninger samt en række sammenligningstal.