Fællesskab, ro og sanselighed

Fremtidens Gårdhave som et samlet landskab med grønne naturoplevelser, og hvor sanselighed, ro og fordybelse er nøgleord og udtryk for beboernes ønsker. Den samlede gårdhave giver plads til nye former for fællesskaber, bl.a. via beboerbede, fællesrum og plads til at samles i gårdhaven. Det arkitektoniske greb og den landskabelige bearbejdning er opstået ud fra tanken om et delta. Nye og kendte LAR-løsninger kobles og skaber et delta, hvor regnvandets forløb former landskabet og er det livgivende og dynamiske element i gården. Gårdhaven kan ses som ét samlet regnbed, som opsamler, tilbageholder eller nedsiver vandet.

 • Sted

  Skt. Kjelds Plads / Skt. Kjelds Gade / Ourøgade / Bryggervangen

 • Status

  Færdigt

 • Pris

  Ca. 12. mio. kr.

 • Areal

  4270 m²

 • Rådgivere

  Arkitema Architects
  Orbicon A/S
  Habitats

 • Bygherre

  Københavns Kommune

 • Regnvandseffekt

  3000 m³ regnvand, der falder på taget og i gården, afkobles kloakken (100%)

 • Finansieret af

  Købehavns Kommune, Udlændinge- Integrations og Boligministeriet og HOFOR.

 • Kontakt

  Projektleder Lene Andersen lenand@tmf.kk.dk 2637 8542
Tekniske detaljer
Fremtidig gårdhave ved ejerforeningen
Fremtidig gårdhave ved ejerforeningen
Fremtidig gårdhave ved andelsboligforeningen
Fremtidig gårdhave ved udlejningsejendommen
Forsøg med regnvandsbed

Revideret projektforslag med garager

2017 02 16_PLAN_

Grundet afgørelse i Byfornyelsesnævnet har det ikke været muligt at nedlægge parkeringspladser. Derfor er der blevet udarbejdet et revideret projektforslag i samarbejde med beboere og ejere. Det nye projektforslag har integreret garagerne i gårdhaven, men tager afsæt i det oprindelige projektforslags arkitektur og beplantning.

I foråret 2017 blev der gennemført en ny opbakningsundersøgelse via E-boks vedrørende det reviderede projektforslag. Mere end to tredjedele af de beboere, der deltager i opbakningsundersøgelsen, skal stemme for projektet jævnfør kommunens retningslinjer. Da der desværre ikke var tilstrækkelig opbakning til det reviderede projektforslag, finder kommunen en ny demonstrationsgård i løbet af efteråret 2017.

 

Grøn og blå sanselighed

Med den nye gårdhave skabes et stykke unik bynatur – en frodig, robust og bæredygtig bynatur med fokus på grøn og blå sanselighed. Gårdhaven vil få et bredt udvalg af hjemmehørende plantearter, der understøtter en høj biodiversitet. De gamle træer, der er særligt værdifulde for gårdens udtryk og samlede biodiversitet, bevares. Fordelene er, at der både skabes grundlag for et rigt og mangfoldigt plante- og dyreliv samt grundlag for at opleve fuglesang og farvestrålende sommerfugle i gården.

Et af formålene med dette projekt er at bane vejen for nye måder at begrønne gårdhaver på, og Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads kan således danne eksempel for, hvorledes man fremadrettet kan arbejde aktivt med bynatur, biodiversitet og bæredygtighed.

 

Oprindeligt projektforslag uden garager

2014.11.06_PLAN_200_revision.ai

Deltaet - gårdhaven som ét samlet regnbed

Gårdhaven fremstår som ét samlet regnbed, et delta, der er grønt, frodigt og sanseligt. Regnvandet ledes via åbne stenrender og grøfter til nedsivning i græsarealer, bede og beplantninger i stedet for til kloak. Det grønne delta, der herved opstår, brydes af en slynget adgangssti, som forbinder indgange til boliger, kældertrapper, portgennemgange og garager. De nye stier indgår i et bevægelses- og oplevelsesforløb gennem gårdens forskellige temaer: regnbedene, græsplænerne, hyggekrogene, klatreskoven, nyttehaverne, bakkedraget, skovbrynet og lysningen. Tilgængeligheden og den uhindrede bevægelse rundt i hele gårdanlægget lettes yderligere af træbroer, der fører hen over regnbedene. Den nye gård vil få både solrige opholdspladser og skyggefulde områder. Det vil være muligt at få fred og ro i de mindre hyggekroge, der især etableres tæt på indgangsdørene.

Her kan du læse mere om arkitekternes tanker om deltaet: Fortællingen om deltaet

Samarbejdsdrevent innovationsforløb

lene introducerer til processen
I Københavns Kommune lægger vi stor vægt på at inddrage københavnerne i de projekter, vi gennemfører. Denne intention har fyldt meget i processen frem mod det endelige projektforslag til Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads. Vi har gennemført projektet som et samarbejdsdrevent innovationsforløb, hvor beboere, rådgiverteamet og kommunens fagfolk har bidraget med hver sin form for viden. Beboerne kom med deres ønsker og drømme og behov, kommunen med sine krav, erfaring og politiske mål, og rådgiverne satte deres forskellige fagligheder i spil for at omsætte de forskellige input og drøftelser til projektets hovedidé: deltaet, som er hovedgrebet i projektforslaget til den nye gårdhave.

Processen

IMG_1878

Forslaget til den nye gårdhave er udviklet gennem en række beboer-workshops, møder og praktisk arbejde med opstilling af 1:1 forsøg  i gården. Derved har deltagerne  aktivt påvirket og haft afgørende indflydelse på udformningen af gårdhavens indretning. Beboerne har især lagt vægt på, at få en rolig gård med mulighed for stille ophold samt en grøn, sanselig og frodig gårdhave.

Sideløbende har kommunens tværfaglige task-force og rådgiverteamet holdt tre workshops, der har haft til formål at opnå fælles fodslag om projektets visioner og rammer. Der har især været fokus på, at gårdhaven ud over at håndtere regnvand også skaber gode rammer for, at der kan opstå nye typer af fællesskaber.

Her kan du læse mere om udviklings- og innovationsforløbet: Puslespilskatalog

Gården i dag

Billede a
Gården ved Skt. Kjelds Plads fremstår i dag som et meget opdelt gårdrum med høje plankeværker og garageanlæg. Gården, der samlet set er på størrelse med Kultorvet, er opdelt i tre mindre rum, svarende til ejerforholdene. Et stort garageanlæg optager det meste af den nordlige del af gården, tilhørende udlejningsejendommen. Garagerne inddeler denne del af gården i snævre passager uden gode opholdsmuligheder for ejendommens beboere. Både andels- og ejerforeningen har hver et mindre og smalt friareal, hvor beboerne i mindre omfang har mulighed for at opholde sig. Ud over ejerforeningens gårdhave tilbyder de nuværende gårdrum i det hele taget ikke mange opholds- eller udfoldelsesmuligheder for beboerne.

Tilbage Tekniske detaljer

Her kan du finde tegninger, diagrammer, beskrivelse af LAR-løsninger, dokumenter fra embedslægen, analyseværktøjer og dokumenter og oplæg fra udviklings- og anlægsprocessen samt de løbende og efterfølgende registreringer og evalueringer. Dokumenterne og informationerne opdateres derfor løbende, efterhånden som projektet skrider frem og i de første år efter at gårdhaven tages i brug.

Tegninger

Nedenfor kan du se plantegningen, som viser gårdens forskellige grønne rum, det afgrænsede garageanlæg og diagrammer over vandhåndteringen. Her fremgår både det reviderede projektforslag, som inkluderer garager, parkering og bilkørsel samt det oprindelige projektforslag uden bilkørsel.

 

Revideret projektforslag med garager

Pla

 Regnvandshåndtering

Vandets vej_rev25012017-03 NR 1

Vandets vej_rev25012017-02 NR 2

 

 

 

Vandets vej_rev25012017-01 nr 3

Oprindeligt projektforslag uden garager

 

 

2014.11.06_PLAN_200_revision.ai

 

Snit nord

Snit syd

Regnvandshåndtering

Diagram som viser gården i en situation med ekstremregndiagram ekstremregn FG v Skt Kjelds Plads

Diagram som viser gården i en situation med hverdagsregndiagram hverdagsregn FG v Skt Kjelds Plads

LAR-løsninger

Det forventes at der etableres 3 typer af regnbede (disse vil etableres med og uden faskine alt efter behov)

 1. Alm. opbygning med filtermuld
 2. Opbygning med f.eks. op til 50 % materiale som kan binde vandet
 3. Opbygning med f.eks. op til X % materiale som kan binde vandet

Det forventes at der etableres to typer af grønne vægge:

 1. En med alm. muld
 2. En med materiale (fra Rockwool) som kan binde vandet og derved kunne sikre plantetilgængeligt vand over en længere periode.

Uddybende beskrivelse af LAR-løsninger
Beskrivelse af LAR-løsninger

LAR-katalog med eksempler på LAR-løsninger
LAR-katalog

Beskrivelse og afrapportering af midlertidige regnvandsforsøg og 1:1 forsøg i Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads
Rapport

Regnvand og hygiejne

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn
Notat fra dialog med embedslægen

Analyseværktøjer

Biodiversitetsværktøj
Scorecard biodiversitet

Analyseværktøj til klima- og skybrudsløsninger
Multikriterieanalyseskema

Inspiration til rådgivere

Oplæg fra workshop med beboerne
Beboerworkshop

Arkitekternes skitser og tanker om det arkitektoniske greb
Fortællingen om deltaet

Dokumentation fra processen: kortlægning, beboernes ønsker, beskrivelser fra 1:1-forsøg m.m.
Puslespil

Forsøg med vilde blomster i regnbed

Oplæg fra rådgiverteamet: det arkitektoniske greb
Vandets veje

Inspiration til beboere og ejere

Spørgsmål og svar til bygningsejere
Spørgsmål-Svar ark

Spørgsmål og svar til beboere
Spørgsmål-Svar ark

Opfølgende registreringer af LAR-løsninger

Når gårdhaven er anlagt, beskrives forskellige typer af regnbede og der foretages registrering af planternes dækningsgrad, tilvækst, trivsel samt en fotoregistrering ved starten af vækstsæsonen, midt i vækstsæsonen, i slutningen af vækstsæsonen, efter 1 år og efter 3 år. Der foretages en analyse af hvert beds styrker, svagheder, udfordringer og fremadrettede anbefalinger i forvejen, som opdateres efter hver registrering.

Økonomi

Som udgangspunkt koster det ikke mere at håndtere regnvandet på overfladen end at udskifte eller udvide de eksisterende kloakrør. Københavns Kommune lægger derfor stor vægt på den store sidegevinst, der er ved at bruge regnvandet lokalt til at skabe grønne og rekreative gårdrum med i stedet for at lave underjordiske anlæg.

Når Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads er anlagt offentliggør vi de økonomiske nøgletal og priser for, hvad det koster at etablerer de enkelte regnvandshåndteringsløsninger samt en række sammenligningstal.

 

 

I dette projekt fokuserer vi på at afprøve og koble kendte og testklare LAR-løsninger og teknologi på nye måder, så der skabes synergi mellem forskellige former for LAR- løsninger, der forsinker, opmagasinerer og nedsiver regnvandet. Innovationspotentialet ligger i at integrere LAR- og gårdhaveløsninger. Klik på ovenstående skitseforslag.

Vi tager udgangspunkt i beboernes livskvalitet og det gode gårdliv samt rekreative og grønne løsninger.

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
udemy paid course free download
download micromax firmware
Free Download WordPress Themes
free download udemy course